Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Waarneming

Het betreft een waarnemer die voor één of meerdere huisartsen waarneemt tijdens vakantie of ziekte.

Doel
Met de inzet van waarneming wordt enerzijds de werklast van de assistente en de huisarts, bij terugkomst, verlicht en anderzijds de continuïteit van de patiëntenzorg gewaarborgd.De patiënten kunnen immers tijdens de afwezigheid van de eigen huisarts bij de waarnemer terecht zodat bij terugkomst de wachtkamer niet (extra) vol zit en de mutaties reeds verwerkt zijn. Kortom, de inzet van een waarnemer verlicht zowel de werkdruk voor de nog aanwezige huisartsen als de van verlof terugkerende huisartsen.

Vorm
Gestructureerde waarneming geldt per huisarts. De invulling van het takenpakket bij waarneming kan per huisarts verschillen van het rijden van visites tot volledige waarneming. De invulling van het takenpakket van de waarneming wordt aan de desbetreffende huisarts overgelaten.

Voorwaarden

  • Voor waarneming in de eigen praktijk tijdens vakantie of gedurende een nascholing wordt een bedrag van maximaal € 60,00 per uur vergoed. U wordt verzocht facturen met evt. herleidbare persoonsgegevens van derden geanonimiseerd aan te leveren;
  • De reiskosten van een waarnemer worden vergoed met maximaal: €  0,28* aantal km (op basis routeplanner vanaf adres waarnemer per dag);
  • De kosten voor structurele waarneming buiten de genoemde periodes van afwezigheid (i.e. vakantie en nascholing) worden niet door het achterstandsfonds gesubsidieerd;
  • ANW-diensten komen alleen in aanmerking voor vergoeding in geval van ziekte of gedurende een vakantieperiode, wanneer een betaalde waarnemer wordt ingezet, en in geval van bij- en nascholing. De vergoeding voor de ANW-diensten door SMASH worden in mindering gebracht op de ingediende declaraties;
  • Indien derden[1] de huisarts tegemoet komen in de gemaakte kosten of de kosten reeds uit andere financieringsbronnen (kunnen) worden gefinancierd dient dit vooraf aan Stichting FHA te worden gemeld. Deze vergoedingen worden in mindering gebracht op de subsidiabele bedragen. Tevens dient dit bij de aanvraag inzichtelijk te worden gemaakt aan de hand van kopieën van facturen of andere documenten waaruit de financiering blijkt.
  • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.


[1] Bijvoorbeeld SMASH of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.