Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Extra assistentie

Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben te maken met complexe zorgvraag en een hoge werklast. Indien in de huisartspraktijk vanwege de complexe patiëntenpopulatie meer assistentie wordt ingezet dan door de NZa op basis van het inschrijftarief wordt vergoed en de assistentie bijdraagt aan het verlichten van knelpunten in de praktijk, kan een deel van de kosten door het achterstandsfonds worden gedragen. Daarnaast kan er behoefte zijn aan nieuwe vormen van assistentie, bijvoorbeeld probleemgebonden voorlichting en/of voorlichting in de eigen taal.

Doel
Middels het gebruik van de ondersteuningsvorm ‘extra assistentie’ kan de huisarts een aantal werkzaamheden overlaten aan de assistente. Dit geeft de huisarts meer tijd om zijn eigen werkzaamheden te verrichten.

Vorm
De taken die door de extra assistentie worden verricht moeten een werkdrukverlagend effect voor de huisarts genereren. Hieronder wordt een aantal taken genoemd die door de extra assistentie kunnen worden ingevuld. De aanvragende achterstandshuisarts kan deze lijst naar eigen inzicht aanvullen. Voorwaarde is wel dat aangegeven kan worden welke problemen met behulp van de extra formatie opgelost (moeten) worden.

Mogelijke invulling van de extra formatie kan zijn:

  1. oproepen/controleren/adviseren van groepen chronische patiënten;
  2. voorbereiding intakegesprekken en het geven van voorlichting over de praktijkregels in praktijken met veel mutaties en/of allochtone patiënten;
  3. ook kan het zijn dat de vaste assistentie de extra taken verricht en dat een assistente voor het reguliere baliewerk wordt aangesteld.

Voorwaarden

  • Alleen de bruto salariskosten (excl. werkgeverslasten) van een aanstelling boven 1 fte op 2.095 patiënten (normpraktijk) kunnen gedeclareerd worden. Subsidie wordt verstrekt, indien de brutosalariskosten per 1 fte doktersassistente een bedrag van € 29.128[1] per jaar overstijgen;
  • De huisarts overlegt de salarisstroken van alle bij hem/haar in dienst zijnde assistentes. U wordt verzocht evt. herleidbare persoonsgegevens geanonimiseerd aan te leveren;
  • De huisarts neemt de assistentie zelf in dienst. De huisarts is verantwoordelijk voor een goed werkgeverschap;
  • De subsidiegrondslag wordt berekend naar rato (van het parttime percentage en datum indiensttreding) van de bruto loonkosten;
  • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.


[1] Uitgaande van 1 fte doktersassistente per normpraktijk van 2.095 patiënten. Basis voor de berekening is een bruto maandsalaris van € 2.123 voor één fte (salarisschaal 4, periodiek 3, per 1 september 2017, CAO huisartsenzorg 1 maart 2017 tot 1 maart 2019).