Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Open Ondersteuning

De open ondersteuning is aan de ondersteuningsmogelijkheden toegevoegd om ruimte te laten voor eigen initiatief van huisartsen. Sommige initiatieven passen wel binnen de doelstellingen van het FHA, maar sluiten niet aan bij de investeringen en activiteiten zoals genoemd onder kwaliteitsverbetering. Om die reden is de open ondersteuning toegevoegd. De open ondersteuning kan uitsluitend worden aangevraagd door huisartsen die voldoen aan de algemene voorwaarden.

Vorm
Voor deze ondersteuningsvorm is geen voorgeschreven vorm. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het echter wel belangrijk in een begeleidende brief te onderbouwen waarom de aanvraag past binnen de doelstellingen van Stichting FHA. Gezien het karakter van de open ondersteuning is het mogelijk dat Stichting FHA de aanvrager verzoekt om nadere toelichting.

In alle gevallen moet de subsidie voorafgaand aan de activiteit / investering bij Stichting FHA worden aangevraagd. Eventuele tegemoetkomingen van derden worden in mindering gebracht. 

Een voorbeeld voor een activiteit die door ‘open ondersteuning’ kan worden (mede)gefinancierd is de organisatie van een nascholing met focus op een achterstandsonderwerp door een huisarts. Zo’n cursus moet een inhoudelijke aanvulling op de reeds gesubsidieerde scholingen van Stichting FHA zijn.

Daarnaast kunnen de kosten voor de deelname van praktijkmedewerkers aan een nascholing met achterstandsonderwerp of de deelname aan intervisiebijeenkomsten, coaching of het volgen van opleidingen, die bijdragen aan de kwaliteit/professionaliteit van de praktijkmedewerkers in aanmerking komen voor subsidie als ‘open ondersteuning’. 

Voorwaarden

  • De open ondersteuning dient net als de andere ondersteuningsvormen te voldoen aan de algemene voorwaarden;
  • De investering dient niet onder te brengen te zijn in de ondersteuningsvormen met vaste maximale subsidiebedragen of met persoonlijk maximum.
  • De hoogte van een eventueel toe te kennen subsidie is maximaal 75% van de kosten.