Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Kwaliteitsverbetering

In 2018 kunnen huisartsen met patiënten met achterstandsproblematiek voor kwaliteit verbeterende of zorg vernieuwende investeringen in hun huisartspraktijk een vaste maximale vergoeding ontvangen. Het betreft investeringen in de verbetering van praktijkprocessen of in de toegankelijkheid van zorg, maar ook investeringen in tijd voor overleggen in verband met bijv. een praktijkaccreditatie of ter afstemming met andere zorgverleners en het sociale domein. 

Huisartsen kunnen meerdere subsidieaanvragen naast elkaar indienen, bijv. voor investeringen ter verbetering van de toegankelijkheid van de praktijk en voor uren die men besteed aan de samenwerking met bijv. de wijkverpleegkundige. De declaraties worden bij elkaar opgeteld totdat het maximale subsidiebedrag is bereikt.

Maximale hoogte subsidie en voorwaarden
Anders dan in 2017 stelt Stichting FHA niet langer verschillende maximale subsidiebedragen per ondersteuningsvorm ter beschikking, maar in plaats daarvan één maximaal bedrag voor kwaliteitsverbetering. 

De hoogte van de vergoeding voor kwaliteitsverbetering is afhankelijk van de praktijkgrootte, dus niet van het aantal achterstandspatiënten in de praktijk.

Invoering normpraktijkfactor
Per normpraktijk (= 2.095 ingeschreven patiënten) kan maximaal € 3.000 worden aangevraagd voor de ondersteuningsvormen die onder hoofdstuk kwaliteitsverbetering worden genoemd.
Praktijken die kleiner zijn dan een normpraktijk worden beschouwd als zijnde een normpraktijk. Praktijken die groter zijn dan twee normpraktijken worden beschouwd als zijnde twee normpraktijken. Deze grote praktijken kunnen daarom maximaal € 6.000 subsidie ontvangen voor kwaliteitsverbetering.

Voor alle andere praktijken geldt dat het aantal ingeschreven patiënten in de praktijk gedeeld wordt door het aantal patiënten van een normpraktijk. Het resultaat hiervan is de normpraktijkfactor. Om de maximale subsidie voor kwaliteitsverbetering van een huisartspraktijk te kunnen bepalen wordt het bedrag van € 3.000 vervolgens vermenigvuldigd met de normpraktijkfactor van de huisartspraktijk. 

Rekenvoorbeeld bepaling maximale subsidie kwaliteitsverbetering:
Totaal aantal patiënten in de praktijk: 3.580
Berekening normpraktijkfactor: 3.580/2.095 = 1,7
Maximale subsidie kwaliteitsverbetering: € 3.000*1,7 = € 5.100

Voor investeringen in kwaliteitsverbetering geldt dat 100% van de subsidiabele kosten vergoed wordt tot aan het maximum subsidie bedrag. De subsidieaanvragen moeten voldoen aan de algemene subsidievoorwaarden.

Huisartspraktijken dienen mee te werken aan een evt. latere evaluatie van de investering door de medewerkers van Stichting FHA. Indien er niet wordt meegewerkt aan de evaluatie kan subsidie in het daarop volgende subsidiejaar worden onthouden.

Uitbetaling subsidie
Uitbetaling van subsidie geschiedt op basis van de ingediende declaraties tot aan het maximum subsidiebedrag. U kunt gebruik maken van dit declaratieformulier.