Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Tolkentelefoon

Stichting FHA vergoedt al jaren de telefonische tolkendienst bij het Tolk- Vertaalcentrum (TVcN) en blijft dat ook in 2018 doen. Wij willen u wel graag vragen op te letten bij de procedure bij het aanvragen van deze dienst. Sommige tolkdiensten worden namelijk door de overheid vergoed en daar is per 1 mei 2017 ook de tolkentelefoon voor statushouders in de eerste 6 maanden bij gekomen. Als u de juiste procedure volgt, voorkomt u dat Stichting FHA onnodige kosten draagt. In deze mail krijgt u meer informatie over het gebruik van de tolkdienst.

Veranderingen per 1 mei 2017
Tolkdiensten voor asielzoekers met een COA zorgpas worden al geruime tijd door de overheid vergoed. Sinds 1 mei 2017 vergoedt de overheid ook tolkdiensten voor nieuwe statushouders. Voorwaarde hierbij is dat de statushouder een verblijfsdocument heeft dat is afgegeven na 1 juli 2016. Na inschrijving in de huisartsenpraktijk worden tolkdiensten voor de betreffende statushouder nog 6 maanden door de overheid vergoed.

Wat betekent dit voor u?

Voordat u de tolkentelefoon belt, is het belangrijk dat u weet in welke van de 3 categorieën uw patiënt valt:

1.     Uw patiënt is een nieuwe statushouder. Volledige voorwaarden vindt u bij het Anderstaligenloket.

2.     Uw patiënt heeft een zorgpas met een COA zorgnummer.

3.     Uw patiënt valt onder geen van beide.

Als u vervolgens de juiste procedure volgt die hieronder staat aangegeven, dan wordt de tolkentelefoon voor u vergoed én voorkomt u dat Stichting FHA onnodige kosten draagt.
 

Procedure bij 1, nieuwe statushouder

 1. Bel met TVcN telefoonnummer 088 – 255 52 10
 2. Geef aan de medewerker het AGB-nummer van de praktijk door.
 3. Geef aan de medewerker het documentnummer van het verblijfsdocument van de statushouder, de gewenste taal en duur door.  Betreft het een aanvraag voor een nieuwe patiënt in de praktijk, dient u ook de inschrijfdatum in de praktijk door te geven.
 4. U wordt doorverbonden met een tolk.


Procedure bij 2 en 3

 1. Bel met TVcN telefoonnummer 088 - 255 52 22; toets 1.
 2. U krijgt de vraag om uw klantcode in te toetsen. Toets de code van Stichting FHA (u vindt de code in het Overzicht Huisarts Ondersteuning 2017 dat u per post is toegezonden) met #.
 3. U krijgt nu de vraag of uw patiënt een asielzoeker is met een COA zorgnummer.
  - Zo ja, toets 1; u wordt doorverbonden naar Concorde, de overheid vergoedt de tolkdienst.
  - Zo nee, toets 2 en kies daarna voor “door verbinden met tolk” (toets 1, ad-hoc tolkdienst). Stichting FHA vergoedt de tolkdienst.
 4. U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door:
  Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd. Postcode en huisnummer van praktijkadres.


Belangrijk:
Stichting FHA vergoedt de kosten van de tolkentelefoon voor alle huisartsen in Den Haag. Dit geldt uiteraard alleen voor patiënten die niet onder een van de twee speciale regelingen vallen die de overheid vergoedt. Wilt u gebruik maken van het aanbod van Stichting FHA? Dat kan ALLEEN als u de genoemde klantcode doorgeeft. Op basis van de aanvragen met klantcode, stuurt TVcN maandelijks een verzamelfactuur naar Stichting FHA. Geeft u geen code door? Dan stuurt TVcN de factuur naar uw praktijk en kunt u hem niet declareren bij Stichting FHA.

Voor de goede orde:
Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de telefonische tolkdienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget eerder dan aan het eind van dit jaar zijn bereikt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.