Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Belangrijke veranderingen in 2019

  • Fondsgelden dalen met 35%

In 2019 stijgt het landelijke aantal achterstandspatiënten van 920.000 naar 1,5 miljoen. De fondsgelden groeien echter niet mee. Hoewel het aantal achterstandspatiënten in 2019 in de regio Haaglanden e.o. stijgt van 159.741 naar 170.353 daalt het door ZN jaarlijks af te dragen bedrag per patiënt uit een achterstandspostcode van € 5,92 naar € 3,64. Hierdoor dalen de fondsgelden in Den Haag met 35%. Tegelijkertijd stijgen de opslagen op de inschrijftarieven, die huisartsen direct van de zorgverzekeraars ontvangen, per patiënt in een achterstandspostcode naar € 20,44 per jaar. In 2017 bedroeg de opslag nog € 6,68. De verhoging van de opslagen op de inschrijftarieven moet volgens het bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022 worden geïnvesteerd in meer tijd voor de patiënt. 

  • Beheer achterstandsgelden Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer en Wassenaar

In 2018 heeft de NZa alle achterstandspostcodes herijkt. Door het wegvallen van het criterium 'verstedelijking' zijn er vanaf 2019 ook achterstandspostcodes in kleine en middelgrote gemeenten, waar geen achterstandsfondsen actief zijn.  

De komende tijd zal worden onderzocht in opdracht van LHV en in samenwerking met de achterstandsfondsen hoe de indeling van de achterstandsfondsen het beste kan worden aangepast aan de nieuwe verdeling van de gelden. Halverwege 2019 besluiten LHV en ZN welk van de onderzochte scenario's wordt gekozen zodat m.i.v. 1 januari 2020 met de niewue structuur kan worden gewerkt.

Voorlopig beheert de Stichting FHA vanwege de nieuwe indeling ook de gelden voor achterstandspraktijken in de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer. 

  • Afschaffing personele ondersteuning

De daling van de fondsgelden heeft gevolgen voor de bestedingsmogelijkheden van het fonds. Stichting FHA zal daarom in 2019 de personele ondersteuning (= ondersteuning voor extra assistentie en waarneming), zoals deze in 2018 werd gedefinieerd, niet langer vergoeden. Onder bepaalde voorwaarden kan een surplus van € 5,- op de waarneemtarieven worden vergoed. De afschaffing van de huidige vorm van personele ondersteuning wordt naar inschatting van Stichting FHA voor huisartsen gecompenseerd door de verhoging van de opslagen op de inschrijftarieven.

De ondersteuning voor kwaliteitsverbetering in de praktijk (= praktijkorganisatie, toegankelijkheid praktijk, voorlichting, uren kwaliteit en uren samenwerking met het sociaal domein) wordt wel voortgezet. 

  • Afschaffing van de normpraktijkfactor

De in 2018 geïntroduceerde normpraktijkfactor wordt in 2019 weer afgeschaft. De berekening van maximale subsidie zal in 2019 uitsluitend baseren op het aantal achterstandspatiënten in de praktijk.

  • Maximale subsidie per patiënt uit een achterstandspostcode

Het maximale bedrag dat huisartsen in 2019 bij Stichting FHA kunnen aanvragen is € 2,90 per patiënt uit een achterstandspostcode. Subsidie wordt uitsluitend toegekend op basis van relevante declaraties.
Het overzicht 'Huisarts Ondersteuning FHA 2019' wordt in het voorjaar van 2019 naar alle huisartsen met achterstandsproblematiek verzonden.