Subsidieaanvraag 

Met het insturen van het aanmeldingsformulier geeft de huisarts alleen aan dat hij/zij graag aanspraak wilt maken op de subsidiegelden van het FHA. Het is een voorinschrijving, zodat er een inschatting kan worden gemaakt van het aantal te verwachten subsidieaanvragen gedurende het jaar. Op het aanmeldformulier moet daarom ook worden vermeld voor welke ondersteuningsvormen de huisarts in aanmerking wenst te komen.

Voor de beoordeling en toekenning van subsidie dienen kopieën van nota’s te worden opgestuurd met vermelding van de investering waarvoor subsidie wordt aangevraagd. U kunt hiervoor het declaratieoverzicht van Stichting FHA gebruiken. Wanneer de nota’s in bezit zijn van Stichting FHA  wordt de aanvraag in behandeling genomen. Is een aanvraag onvolledig, dan is er eenmalig de mogelijkheid dit aan te vullen. Als de aanvraag vervolgens nog niet volledig is, wordt deze niet in behandeling genomen en komt niet in aanmerking voor subsidie.

Nota’s voor subsidiejaar 2020 dienen uiterlijk 31 december 2020 in ons bezit te zijn.

 

Beoordeling subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de algemene voorwaarden en de voorwaarden van de verschillende ondersteuningsvormen. Indien aan de subsidie-eisen wordt voldaan, wordt op basis van de ingediende nota’s een berekening gemaakt van het bedrag waarvoor subsidie kan worden toegekend. De subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald over de werkelijke gemaakte en betaalde kosten; dit wil zeggen dat er een nota ingediend moet worden. Een offerte of prijsopgaaf is niet voldoende. 

 

Uitbetaling subsidie

Indien aan de genoemde subsidie-eisen wordt voldaan, wordt het toe te kennen subsidiebedrag vastgesteld. Hierover ontvangt de aanvragende huisarts schriftelijk bericht. Subsidies worden aan de desbetreffende huisarts in persoon overgemaakt.

Indien derden[1] de huisarts tegemoet komen in de gemaakte kosten of de kosten reeds uit andere financieringsbronnen (kunnen) worden gefinancierd dient dit vooraf aan Stichting FHA te worden gemeld. Tevens dient dit bij de aanvraag inzichtelijk te worden gemaakt aan de hand van kopieën van facturen of andere documenten waaruit de hoogte van de financiering blijkt. De tegemoetkomingen worden in mindering gebracht op de toe te kennen subsidiebedragen.

Indien blijkt dat subsidiegelden onrechtmatig zijn verkregen, dan behoudt Stichting FHA te allen tijde het recht de subsidiegelden terug te vorderen.[1] Zijnde bijvoorbeeld Hadoks of een apotheek.

 

Doorlooptijd subsidieaanvraag

De doorlooptijd van een aanvraag is maximaal drie maanden. Na toekenning van subsidie worden de subsidiegelden zo snel mogelijk uitgekeerd.

 

Maximaal subsidiebudget

De hoogte van het maximale subsidiebudget per huisartspraktijk is afhankelijk van het aantal verzekerde patiënten uit een achterstandspostcode in de praktijk. Per patiënt uit een achterstandspostcode is een bedrag van € 3,10 vastgesteld.

Rekenvoorbeeld bepaling maximaal subsidiebudget:
In een praktijk zijn 500 patiënten uit een achterstandspostcode ingeschreven.
De maximale subsidie voor kwaliteitsverbetering en extra ondersteuning waarneming bedraagt dan 500 x € 2,90 = € 1.550,-