Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Subsidieaanvraag 

Met het insturen van het aanmeldingsformulier geeft de huisarts alleen aan dat hij/zij graag aanspraak wilt maken op de subsidiegelden van het FHA. Het is een soort voorinschrijving, zodat er een inschatting kan worden gemaakt van het aantal te verwachten subsidieaanvragen gedurende het jaar. Op het aanmeldformulier moet daarom ook worden vermeld voor welke ondersteuningsvormen de huisarts in aanmerking wenst te komen.

Voor de beoordeling en toekenning van subsidie dienen kopieën van nota’s te worden opgestuurd met vermelding van de investering waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Wanneer de nota’s in bezit zijn van Stichting FHA  wordt de aanvraag in behandeling genomen. Is een aanvraag onvolledig, dan is er eenmalig de mogelijkheid dit aan te vullen. Als de aanvraag vervolgens nog niet volledig is, wordt deze niet in behandeling genomen en komt niet in aanmerking voor subsidie.

Nota’s voor subsidiejaar 2018 dienen uiterlijk 31 december 2018 in ons bezit te zijn.

 

Beoordeling subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag wordt getoetst aan de algemene voorwaarden en de voorwaarden van de verschillende ondersteuningsvormen. Indien aan de subsidie-eisen wordt voldaan, wordt op basis van de ingediende nota’s een berekening gemaakt van het bedrag waarvoor subsidie kan worden toegekend. De subsidie wordt vastgesteld en uitbetaald over de werkelijke gemaakte en betaalde kosten; dit wil zeggen dat er een nota ingediend moet worden. Een offerte of prijsopgaaf is niet voldoende. 

Indien derden[1] de huisarts tegemoet komen in de gemaakte kosten of de kosten reeds uit andere financieringsbronnen (kunnen) worden gefinancierd dient dit vooraf aan Stichting FHA te worden gemeld. Tevens dient dit bij de aanvraag inzichtelijk te worden gemaakt aan de hand van kopieën van facturen of andere documenten waaruit de hoogte van de financiering blijkt. De tegemoetkomingen worden in mindering gebracht op de toe te kennen subsidiebedragen.

Indien blijkt dat subsidiegelden onrechtmatig zijn verkregen, dan behoudt Stichting FHA te allen tijde het recht de subsidiegelden terug te vorderen.

 

Doorlooptijd subsidieaanvraag

De doorlooptijd van een aanvraag is maximaal drie maanden. Na toekenning van subsidie worden de subsidiegelden zo snel mogelijk uitgekeerd.[1] Zijnde bijvoorbeeld SMASH of een apotheek.