Stichting Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Haaglanden

Privacyverklaring

Stichting FHA verwerkt privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens van huisartspraktijken in achterstandswijken die zich bij Stichting FHA hebben aangemeld om subsidie aan te vragen. Stichting FHA respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens
Met de aanmelding bij Stichting FHA geeft de huisarts tevens toestemming aan Stichting FHA om de volgende gegevens van de huisarts te verwerken: 

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Betaalgegevens
  • Zorgverlener code
  • Aantal patiënten uit een erkende achterstandspostcode
  • Totaal aantal patiënten
  • Privacygegevens die in het kader van de afhandeling van subsidieaanvragen aan Stichting FHA worden verstrekt (we verzoeken u de privacygegevens van derden geanonimiseerd aan te leveren

 Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

  • Het afhandelen van uw subsidieaanvragen en het informeren over het verloop daarvan
  • Het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven met informatie over activiteiten van Stichting FHA zoals nascholingen, netwerkbijeenkomsten, landelijke ontwikkelingen etc.

Bewaartermijnen
Bovenstaande gegevens worden conform de wettelijke voorwaarden 10 jaar lang bewaard.

Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging
Om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekkking aan derden
Stichting FHA verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een dienst.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@stichtingfha.nl

Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacyverklaring
Stichting FHA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Stichting FHA via:

President Kennedylaan 15
2517 JK  Den Haag
t. 070 302 9822
info@stichtingfha.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 mei 2018.