Samenwerking sociaal domein

Om samenwerking van huisartsen in achterstandswijken met het sociaal domein te bevorderen vergoedt Stichting FHA in 2020 de organisatie van netwerkbijeenkomsten en de inzet van een projectleider in de huisartspraktijk voor het opzetten van samenwerking en het maken van werkafspraken met het sociaal domein.

Deze ondersteuning kan door huisartsen additioneel worden aangevraagd en gaat niet ten koste van het maximale subsidiebudget voor kwaliteitsverbetering.

Doel

Opbouw van een zorg- en welzijn-netwerk rondom de huisartspraktijk in de wijk.

Vorm

  • Organisatie van netwerkbijeenkomsten voor een goede aansluiting met sociaal maatschappelijke initiatieven en wijkzorgnetwerk.
  • Inzet van een projectleider in de huisartspraktijk voor het opzetten van samenwerking tussen zorgverleners met het sociaal domein en het maken van werkafspraken met het sociaal domein


Maximale subsidie

Voor de organisatie van netwerkbijeenkomsten kunnen huisartsen maximaal 20 uur à € 60 euro aanvragen bij het achterstandsfonds.

Voor de inzet van een projectleider in de huisartsenpraktijk voor het opzetten van samenwerking met het sociaal domein en het maken van werkafspraken met het sociaal domein kunnen huisartsen een maximale vergoeding aanvragen van 40 uur à € 60 euro.


Voorwaarden

Organisatie netwerkbijeenkomst

  • De geplande netwerkbijeenkomst wordt voorafgaand aan de organisatie bij het achterstandsfonds aangevraagd;
  • Stichting FHA ontvangt een getekende lijst van de deelnemers aan de netwerkbijeenkomst;
  • Per netwerkbijeenkomst wordt het urenformulier 'declaratie netwerkbijeenkomst’  ingevuld;
  • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.


Inzet projectleider

  • De inzet van een projectleider wordt voorafgaand bij het achterstandsfonds aangevraagd
  • De projectleider houdt een urenregistratie van zijn inzet bij, die ter beschikking wordt gesteld aan het FHA. Hierbij worden alle activiteiten vermeld die i.h.k. van de opzet van samenwerking werden ontplooid.


Algemene voorwaarden

  • Van de subsidiabele kosten wordt 100% door Stichting FHA vergoed. Stichting FHA heeft voor samenwerking sociaal domein € 36.000 begroot. Zodra dit bedrag is bereikt bestaat geen aanspraak meer op toekenning van subsidie;
  • De aanvraag dient te voldoen aan de algemene voorwaarden.